Ö Å Í Û .
Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Í Û Å     Ò Î Ð Ò Û .
ÍÀÇÂÀÍÈÅ òîðòà: Ï Ð Î Ä Ó Ê Ò Û Ö Å Í À :  eur/êã Ô Î Ò Î
" R A F A E L O"
40,00
Îñíîâà Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè
Çàâàðíîé êðåì Ìàñëî 82%, ñàõàð, êóðèíûå ÿéöà, ìîëîêî 2,5%,
  ëèê¸ð "PINA-COLADA"
Ïîêðûòèå Çàâàðíîé êðåì,êîêîñîâàÿ êðîøêà.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" K I E V I "
40,00
Îñíîâà Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè
Çàâàðíîé êðåì Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, êîôå.
Ïîêðûòèå Çàâàðíîé êðåì
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" S O F I A "
40,00
Îñíîâà Áåçåå è áèñêâèò ñ ãðåöêèìè îðåõàìè.
Çàâàðíîé êðåì Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, âàíèëèí,
  ãðèëüÿæ,áðåíäè.
Ïîêðûòèå "MÕRU" øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" V I K T O R I A "
40,00
Îñíîâà Áèñêâèò ñ êàêàî è áèñêâèòñî ñìåòàíîé.
Êðåì Ìàñëÿíûé êðåì .âàð¸îå ñãóù¸íîå ìîëîêî ñ ñàõàðîì.èçþì.
Ïîêðûòèå Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü, ãðåöêèå îðåõè.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
"S U F L E E T O R T " ÏÒÈ×ÜÅ ÌÎËÎÊÎ.
40,00
Îñíîâà Ìàñëÿíûé áèñêâèò..
Êðåì Ñóôëå (àãàð-àãàð,ìàñëî 82%,êóðèíûå ÿéöà, ñãóù¸íîå
  ìîëîêî ñ ñàõàðîì,âàíèëèí).
Ïîêðûòèå Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü (øîêîëàä ñ êàêàî ìàñëî,ñëèâêè 45%).
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" S O K O L A A D I "
40,00
Îñíîâà Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè.
Çàâàðíîé êðåì Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, øîêîëàä
  ( 75% êàêàî )
Ïîêðûòèå Çàâàðíîé êðåì
Kaunistamine Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
"D O M I N O "
40,00
Îñíîâà Áèñêâèò,êîôå.
Êðåì Òâîðîæíûé êðåì.
Ïîêðûòèå "Assorti" øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
"S U V I N E "
40,00
Îñíîâà Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè
Êðåì Òâîðîæíûé êðåì.
Ïîêðûòèå Martsipan.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
"I K E B A N A "
40,00
Îñíîâà Áåçåå.
Êðåì
Ïîêðûòèå Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü, ãðåöêèå îðåõè.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
"N A P O L E O N "
40,00
Îñíîâà Ñëî¸íîå òåñòî.
Êðåì Ìàñëî 82% ,ñãóù¸íîå ìîëîêî ñ ñàõàðîì.
Ïîêðûòèå Êðåì.
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" S A R L O T T "
40,00
Îñíîâà Áèñêâèò ïðîïèòàííûé êîìïîòîì
 
Êðåì Òâîðîæíî-ñìåòàííûé êðåì.
Ïîêðûòèå Ïåðñèêè, àíàíàñû, êèâè, êëóáíèêà.
Óêðàøåíèÿ Æåëå.
" S A R L O T T "    L A S T E T O R T
40,00
Ôîðìû: ÌÅÄÂÅÄÜ,ÊÎØÊÀ,ÌÀØÈÍÀ èòä..
" M Õ M M I "
40,00
Îñíîâà Áèñêâèò ñ ìîëîêîì è èçìåëü÷¸ííûì èçþìîì.
Êðåì Ìàñëî 82%,ìîëîêî 2,5%,êóðèíûå ÿéöà, ñãóù¸íîå
  ìîëîêî ñ ñàõàðîì, âàíèëèí.
Ïîêðûòèå Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
" T R Ü H V L I T O R T "
40,00
Îñíîâà Áåçå,áèñêâèò ïðîïèòàííûé ñèðîïîì è áðåíäè.
   
Çàâàðíîé êðåì Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%,âàíèëèí, êîôå.
Ïîêðûòèå Òðþôåëüíàÿ êðîøêà (ñàõàðíûé ñèðîï, êàêàî).
Óêðàøåíèÿ Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ.
Ý Ê Ñ Ê Ë Þ Ç È Â Í Û Å ,,,,,Ò Î Ð Ò Û .
Ê ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ ÒÎÐÒÀ ÄÎÁÀÂËßÅÒÑß ÇÀ ÑËÎÆÍÎÑÒÜ        30 - 100 % îò ñòîèìîñòè ñòàíäàðòíîãî òîðòà
Ñ Â À Ä Å Á Í Û Å ,,,Ò Î Ð Ò Û : ß Ð Ó Ñ Í Û Å ,,,Ï Î Ä Ñ Ò À Â Ê È          Ç À Ë Î Ã Î Â Û Å ,,,,Ä Å Í Ü Ã È : 50 - 100 eur .
Ó Ñ Ë Î Â È ß     Î Ï Ë À Ò Û :
Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Í Û Å  ÒÎÐÒÛ. ïðåäîïëàòà è äîïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè .
Ý Ê Ñ Ê Ë Þ Ç È Â Í Û Å ÒÎÐÒÛ. ïðåäîïëàòà è äîïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè .
Ä Î Ñ Ò À Â Ê À     Ç À Ê À Ç Î Â     Ê Ë È Å Í Ò Ó .
 ïðåäåëàõ Òàðòó  8 eur/      Çà ïðåäåëàìè ãîðîäà Òàðòó : ïî äîãîâîð¸ííîñòè.      

 

Epitet OÜ, Jaama 143 B,50705,Tartu. Tel: 7 480 050. GSM: 56 601 594; 56 601 567. e.mail:family@tort.ee

 

Epitet OÜ, Swedbank , a/a 221040079456